Ultraljudsbarnmorskorna nämns i Adam och Kompanis Podcast, lyssna själv.